هزینه های تحصیل و زندگی در مالتا
  • میزان هزینه زندگی در مالتا برای یک دانشجو بین المللی چه مقدار می باشد؟

  • طول دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی در مالتا چند سال می باشد؟

  • درآمد کار دانشجویی در مالتا چقدر است؟

  • آیا دانشجویان در مالتا ضمن تحصیل اجازه کار دارند؟