تحصیل در مدارس آلمان
  • آیا امکان تحصیل و کار برای والدین فرزندان در حال تحصیل در مدارس آلمان که دارای ویزای همراه هستند وجود دارد؟

  • هزینه تحصیل در مدارس شبانه روزی آلمان چقدر است؟

  • آیا امکان ورود به دانشگاه های رایگان برای دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس خصوصی آلمان وجود دارد؟

  • مدارس آلمان دارای چند مقطع هستند؟