دانشگاه IBA دانمارک
  • آیا امکان تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه IBA دانمارک وجود دارد؟

  • امکان تحصیل در چه رشته هایی در دانشگاه IBA وجود دارد؟

  • امکان تحصیل در چه مقاطع تحصیلی در دانشگاه IBA وجود دارد؟

  • هزینه ی تحصیل در دانشگاه IBA در مقاطع مختلف به چه صورت است؟

  • پذیرش تحصیلی در دانشگاه IBA در چه ماهی از سال صورت می گیرد؟