• آیا دانشجویان به واسطه اخذ ویزای تحصیلی می توانند اقامت دائم کانادا را بدست آورند؟

  • آیا اخذ مشاوره مهاجرت تحصیلی به کانادا به منظور اخذ ویزا ضروری است؟

  • آیا کانادا کشور مناسبی برای اخذ اقامت برای دانشجویان می باشد؟

  • دانشجویان در چه مقاطعی می توانند در کانادا مشغول به تحصیل شوند؟